ALGEMENE VOORWAARDEN MBVO-LESSEN ONS WELZIJN

1. Definities


1.1 Deelnemer: de inwoner die deelneemt aan de MBvO lessen van ONS welzijn;
1.2 MBvO: Meer Bewegen voor Ouderen.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Deelnemer en ONS welzijn met betrekking tot de door ONS welzijn aangeboden MBvO lessen.

2. Toepasselijkheid en totstandkoming


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomst, alsmede de aanvullende overeenkomsten en opvolgende overeenkomsten tussen Deelnemer en ONS welzijn.
2.2 De Overeenkomst tussen Deelnemer en ONS welzijn komt tot stand op het moment dat Deelnemer zich schriftelijk en/of digitaal inschrijft voor een MBvO activiteit van ONS welzijn middels volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier.

3. Dienstverlening ONS welzijn


3.1 ONS welzijn biedt MBvO activiteiten aan voor Deelnemers. De dag en begintijd van de MBvO activiteiten staan beschreven op het inschrijfformulier.
3.2 De MBvO activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname. Het minimumaantal deelnemers wordt door ONS welzijn bepaald. Bij annulering van de MBvO activiteit wegens te weinig deelnemers worden geen kosten in rekening gebracht. Eventueel betaalde bedragen worden terugbetaald.
3.3 Door deelname aan de MBvO activiteiten gaat Deelnemer akkoord met de verstrekking van de volgende op het inschrijfformulier door Deelnemer ingevulde gegevens aan ONS welzijn, waaronder ook de docent (en indien van toepassing contactpersoon) van de MBvO activiteit wordt verstaan:
a. NAW-gegevens
b. Telefoonnummer
c. Emailadres
d. Bankrekeningnummer

4. Prijs, betaling en wanbetaling


4.1 De eigen bijdrage van de MBvO activiteit staat op het inschrijfformulier vermeld.
4.2 Betaling geschiedt via automatische incasso waarbij Deelnemer ONS welzijn machtigt het verschuldigde bedrag maandelijks af te schrijven. Deze incasso wordt de maand na deelname geïncasseerd. Indien Deelnemer geen gebruik wenst te maken van betaling middels incasso, ontvangt Deelnemer een factuur. Bij betaling per factuur wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
4.3 Bij gebreke van tijdige betaling, kunnen extra kosten ter hoogte van € 2,50 in rekening gebracht worden voor het versturen van betalingsherinneringen en/of herhaalde incasso-opdrachten.
4.4 De eigen bijdrage van de MBvO activiteit wordt jaarlijks verhoogd op basis van de Consumentenprijsindex (CPI).

5. Inschakeling derden en overdracht dienstverlening


5.1 De MBvO-lessen worden verzorgd door ONS welzijn, waarbij ONS welzijn het recht heeft derden in te schakelen voor de uitvoering van de MBvO activiteit.
5.2 Indien ONS welzijn voornemens is de activiteiten op enig moment over te dragen aan een derde partij zal ONS welzijn Deelnemer hiervan uiterlijk een maand voor de overdracht informeren, waarbij Deelnemer het recht wordt geboden de Overeenkomst te beëindigen.
5.3 Indien Deelnemer geen gebruik maakt van zijn recht de Overeenkomst te beëindigen na overdracht door ONS welzijn aan een derde partij, wordt de Overeenkomst voortgezet door de derde partij onder dezelfde voorwaarden als de Overeenkomst met ONS welzijn en wordt Deelnemer geacht ermee akkoord te gaan dat alle gegevens zoals omschreven in artikel 3.3 zullen worden overgedragen aan de derde partij.

6. Aansprakelijkheid


6.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Deelname aan de MBvO activiteit is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. Een Deelnemer zal zich houden aan alle redelijkerwijs door ONS welzijn gegeven aanwijzingen.
6.2 Een Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleide training melding te maken van zijn/haar fysieke gesteldheid (zoals bijvoorbeeld blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen) en alle informatie te verschaffen waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het doen van oefeningen noodzakelijk is.
6.3 ONS welzijn, haar medewerkers en andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor (a) materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van een Deelnemer en/of derden op welke wijze dan ook ontstaan en/of (b) schade, verlies of diefstal van eigendommen van een Deelnemer en/of derden.

7. Privacy


ONS welzijn gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij van u dient te ontvangen voor de uitvoering van de dienstverlening. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de Privacyverklaring van ONS welzijn raadplegen op website: https://www.ons-welzijn.nl/algemeen/privacy-klachten

8. Beëindiging van de Overeenkomst


Inschrijving kan op ieder moment van het jaar plaatsvinden. Inschrijving is tot wederopzegging. Zodra de eigen bijdrage is betaald, vindt geen restitutie plaats. Bij afmelding door Deelnemer voor de MBvO-lessen halverwege de maand geldt dat de maand volledig wordt afgerekend. Opzegging dient schriftelijk/telefonisch te gebeuren.
In het geval van overlijden van Deelnemer, zal, na melding hiervan, restitutie plaatsvinden vanaf de maand na overlijden. Van het overlijden kan men schriftelijk of telefonisch een melding maken.